သဵၼ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ(2013)

ၸိုဝ်ႈၽူႈလူလိၵ်ႈလႄႈႁူဝ်ၶေႃႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ တီႈပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ပီ2013 တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇ​​မျေႇၽုင်ႇသႃႇ ၵျွင်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မီးဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇမၢႆၶပ်ႉပၢင်ၵုမ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 1. ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ပၺ်ၺႃသီရိ – ပိုၼ်းၽြႃးပလသိႁိင်ႇၵ ဢမ်ႇၼၼ် ပိုၼ်းၽြႃးၸဝ်ႈၵေႃႇမိူင်း
 2. ၸဝ်ႈၶူးဝိၸယႃႇၽိပႃႇလ – ​​ၵေႃႉႁၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼႃႇၵႃႇရိၵထမ်မပႃႇလ သီႇရိလင်ႇၵႃႇ
 3. ၸဝ်ႈသြႃႇဝိလႃႇသ (ပၢင်လူၼ်ႇ ထုင်ႉပူင်း) – ပိုၼ်းၸဝ်ႈၶူး​​မေႃလူင်ၸဝ်ႈ​​ၵေႃးလီႇ မိူင်းပၼ်ႇ
 4. ၸ​​ရေးတၢၼ်းၺုၼ်ႉ (သႅၼ်ဝီ) – ထမ်းၸဝ်ႈဢထမ်မိၵပႃႇလ ၵွင်းမူးႁႃႈသူႇ
 5. ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသႃႇသၼ (မိူင်းလီ သႅၼ်ဝီ) – ပိုၼ်းၽြႃးလူင်းမိူင်း
 6. ၸ​​ရေးၵွၼ်းတိင်ႇၺ (ၼႃး​​သေႃႉ သႅၼ်ဝီ) – လိၵ်ႈလူင်​​ထေႇရုပ်ပတ်တိထမ်မိၵ ရႃႇၸႃႇ
 7. ၸ​​ရေးသီႇႁ (​​ၵေႇသီႇ) – ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈရႁၼ်းတႃႇမလယမ​​ထေႇ မိူင်းဢၼုရႃႇထ ၵုၼ်သီႇႁူဝ်ႇ
 8. ၸ​​ရေးမူးၼိင်ႇ (တၢင်ႉယၢၼ်း) – ပိုၼ်းၵမ်ႇၽႃႇ
 9. ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ  ပၼ်ႇၺႃႇဝမ်ႇသ သႅင်ပၼ် – ထမ်း​​ဝေႇသၼ်ႇ(​​ဝေသၼ်တရႃႇၸႃႇတၵ) မိူင်းၸဵင်းတုင်
 10. တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၸၢႆးသၢင်ႇ​​ၽေႇ (ၸၢႆးပၢၼ်းႁႅင်း) – ငဝ်းလၢႆးလိၵ်ႈလူင်ဝၼ်းမိူဝ်ၼႆႉလႄႈ လွင်ႈထိင်း သိမ်းလိၵ်ႈလူင်
 11. တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၸၢႆး​​ၸေႃးတိၵ ၶိူဝ်းယိုၼ်း – လိၵ်ႈလူင်လႄႈၶႃႈႁဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီ
 12. ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတိယ (ပၢင်လူင်) – လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶူးလၢႆးတႅမ်ႈ​​ႁေႃး လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် သၢမ်ၵိဝ်ၼူၺ်း/ယၢဝ်း တီႈၵႅပ်ႈ
 13. ၸ​​ရေးယွတ်ႈသွၼ်း (ပၢင်လူင်) – လဵပ်ႈႁဵၼ်းထမ်ႇမၸၵ်ႈၵျႃႇတြႃးဢူး
 14. ၸ​​ရေးလႃႉထုၼ်း (ၸ​​ရေးၵမ်ႉၶိူဝ်း) – ၸႃႇတၵသိပ်းၸၢတ်ႈ
 15. ၸ​​ရေးသၢင်ႇယီႈဢွၼ်ႇ – လိၵ်ႈလူင်​​ၵေႃးသလၼွၼ်းၽၼ် 16 ဢၼ်
 16. ၸ​​ရေးသၢင်ႇပႃႉဢူး (မၢဝ်းၶမ်းလၢၵ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း) – လဵပ်ႈႁဵၼ်းယႂ်းႁိုၼ် ထမ်ႇမပႁႃႇယၵ ဢ​​မေႃးႁ ပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶိင်းလူင်ၸိုၼ်ႈၶမ်းသႂ်တႅမ်ႈ
 17. ၸဝ်ႈသြႃႇဝိရိယ (ဝၢၼ်ႈလီ ၼမ်ႉလၼ်ႈ) – ၵွင်မွင်းႁူၵ်းသိူင်း
 18. ၸ​​ရေးမိၼ်ႉ (ထုင်ႉပူင်း) – မူႇတြႃးၸဝ်ႈ ဢၼိၸ်ၸတီႇပၼီႇ
 19. ၸ​​ရေးဢွင်ႇႁၢၼ်ႇ (ၼႃးလွႆ ထုင်ႉပူင်း) – လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႃလွၼ်ႉၼိူဝ်ႉလိၵ်ႈ ၼႂ်းပပ်ႉထမ်းၸဝ်ႈ ဝီႇရိယ သီလ သမႃႇထိ
 20. ၸ​​ရေးမွၼ်းသႅင် (လႃႈသဵဝ်ႈ) – လိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇ ဢၼ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းပပ်ႉ ႁိရိဢွတ်ႉတပ်ႉပ သင်ႇ​​ဝေႇၵဝတ်ႉထု
 21. ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတထၸ (သႅၼ်ဝီ) – ႁိူဝ်းၶမ်းသၢမ်သိပ်းၸဵတ်းလမ်း
 22. ၸ​​ရေး​​သေႃး (လၢႆးၶႃႈ) – ၸႃႇတိတုၵ်ႉၶ သင်ႇ​​ဝေႇၵ
 23. ၸ​​ရေးၶမ်းပၢင်ႇ (တၢင်ႉယၢၼ်း) – ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵဝ်
 24. ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ – ၾိင်ႈပွႆးလူႇတၢၼ်း ၵမ်သိလ် ၵမ်ထမ်း လႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ် (ယၵ်ႉတူၺ်းၾိင်ႈငႄႈသုတ်ႉတ ၼႂ်းၵၢၼ်လူႇတၢၼ်းပၢင်သွမ်း ၼႂ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆး)
 25. ၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸိတ်ႉတသႃႇရ – လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ၼႂ်းပပ်ႉၵျၢမ်းၼႄတၢင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈ​​ဝေႃးရၶႄႉတႅမ်ႈ
 26. ၸ​​ရေး​​တေႇၸ (ထုင်ႉပူင်း) – လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႃလွၼ်ႉၼိူဝ်ႉလိၵ်ႈ ၼႂ်းပပ်ႉထမ်းၸဝ်ႈ ဢၼိၵ်ႉၸမူႇလသၵ်ႈ​​သေႇ
 27. ၸ​​ရေးသၢင်ႇၸၢမ်ႇ (မိူင်းပွၼ်) – ပပ်ႉထမ်းၸဝ်ႈ ပၺ်ႇၺႃႇၵထႃႇၼဢု​​တေႇသ
 28. ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း) – ​​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ သုတ်ႉတမႁႃႇၼိပ်ႉပႃႇၼ ၼမ်ႉၵႂမ်းၸဝ်ႈ​​ၵေႃးလီႇ မိူင်းပၼ်ႇ
 29. ၸ​​ရေးဝိလိင်ႇ (တၢင်ႉယၢၼ်း) – မႅင်းသီႇႁူႁႃႈတႃ
 30. ၸ​​ရေးသၢင်ႇၸိင်း (မိူင်းပွၼ်) လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပပ်ႉထမ်းတြႃးၸဝ်ႈ ပိတ်ႈ​​ၸေးသၢဝ်းသီႇ
 31. ၸ​​ရေး​​ၵျေႃႇလူၼ်း (ၶမ်းတိူၼ်း သႅၼ်ဝီ) – ပိုၼ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်​​တေ​​ပေႃႇမႃးမိူဝ်းၼႃႈ
 32. ၸ​​ရေး မေႃသွၼ် လၢဝ်သႂ်ယိင်း (လႃႈသဵဝ်ႈ) – လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း​​ဝေႃးႁၢရ်တႆး ၼႂ်းထမ်းၵၢတ်ႇႁႃႈလုၵ်ႈ
 33. ၸဝ်ႈသြႃႇမုၼိၼ်ႇတ (ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ထုင်ႉပူင်း) – ပပ်ႉလင်ႇၵႃႇထမ်းၸဝ်ႈ ၸူႇလၵမ်ႇမဝိၽင်ႇၵသုၵ်ႈ
 34. ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ (တူၼ်ႈမူင်ႈ ထုင်ႉပူင်း) – ထမ်ႇမပတၵႃႇထႃႇလင်ႇၵႃႇလူင်
 35. ၸ​​ရေးလိူၼ်ၶမ်း – ထမ်ႇမသႃႇရ ဢမတ်တသျူႉၽွႆႇ
 36. ၸ​​ရေးဝိမလ (တၢင်ႉယၢၼ်း) – လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပပ်ႉထမ်းၸဝ်ႈ ရတၼႃႇၵုင်ႇ​​ၽေႇ
 37. ၸ​​ရေးၸၢမ်ႇ​​ဢေး (သႅၼ်ဝီ) – တြႃးၸဝ်ႈ တႃႇၼဢ​​ယေး သ​​ထေးသၢၵ်ႈ​​သေႇ

ၶေႃႈသင်ႇ

သင်ဝႃႈသဵၼ်ႈမႆၢၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၽိတ်းပိူင်ႈၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸွႆႈၸီႉၸႅင်ႈပွင်ႇလႅင်း မႃးပၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈဝူၼ်ႉမႄးၵႄႈၶႆသေၵမ်း။ 
ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ – https://www.facebook.com/groups/tailikloung/

%d bloggers like this: