သဵၼ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ(2015)

သဵၼ်ႈမၢႆၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ တီႈပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ပီ 2015 

ၸိုဝ်ႈၽူႈလူလိၵ်ႈလႄႈႁူဝ်ၶေႃႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ တီႈပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ပီ 2015 တီႈဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇမၢႆၶပ်ႉပၢင်ၵုမ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 1. ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း) − ၵဵပ်းထွၼ်ၶေႃႈဝေႃးႁႃႇရ ၼႂ်းလိၵ်ႈလူင်သုတ်ႉတမႁႃႇၼိပ်ႉပႃႇၼ (မိူင်းပၼ်ႇ)
 2. ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ (ပၢင်လူင်) − လိၵ်ႈတြႃးဢလွင်းတုၵ်ႉၶၶတ်ႉတိယ ၸဝ်ႈႁုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း
 3. ၸဝ်ႈၶူးသုၸိတ်ႉတ (တၢင်ႉယၢၼ်း) − ၽိုၼ်လိၵ်ႈလေႃးၵဝိၼယ
 4. ၸဝ်ႈဢုတ်ႉတမ (မိူင်းသႃ) − ၽိင်ႈလိၵ်ႈလူင် တီႈမိူင်းသႃ
 5. ၸဝ်ႈၸရေးသၢင်ႇၵွၼ်းၶိူဝ်း (ဝဵင်းၼၢင်း၊မူႇၸေႈ) − (1) လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼိူဝ်ႉထမ်း မင်ႇၵလႃႇသုတ်ႈ 38 ပုၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵေႃးလီႇ မိူင်းပၼ်ႇ တႅမ်ႈ လႄႈ (2) မင်ႇၵလႃႇမျၢတ်ႈ တီႈမၢတ်ႈသၵ်ႈသေႇ
 6. ၸဝ်ႈၸရေးသၢင်ႇယီႈဢွၼ်ႇ (ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊မူႇၸေႈ) − တြႃးယႃဝၢၼ် တၢင်းၽၢၼ်ၸဵဝ်းၶႅၼ်း
 7. ၸဝ်ႈၸရေးသၢင်ႇမွင်ႇၵွႆႇ (တိုင်းလူင်၊မူႇၸေႈ) − ထမ်းၸဝ်ႈဝိပတ်ႉသၼႃႇၺၢၼ်ႇ ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇလၢၼ်းပျႃႉ ဢေႃးဝႃႇတသျူႉၽွႆႇ 
 8. ၸဝ်ႈၸရေးသၢင်ႇဢုင်း (မူႇၸေႈ) − ထမ်းၸဝ်ႈၾႆးသိပ်းဢဵတ်းမုၵ်ႉ
 9. ၸဝ်ႈၸရေးသၢင်ႇလွတ်ႈ (ပွၵ်ႉ12 ၵွင်းၶႃး၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ) − ၼမ်ႉၵႂၢမ်းလိၵ်ႈလၢႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ/ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၼႄ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ 1) ဢၢပ်ႇၼမ်ႉႁႂ်ႈၸူၵ်းႁူ ႁဵတ်းသင်ႁႂ်လူပိူၼ်ႈ 2) ၵိၼ်လူင်ဢမ်ႇပီး ႁဵတ်းၼမ်ဢမ်ႇမီး 3) လိပ်းပိူဝ်ႈမေႃလၢႆ တၢႆပိူဝ်ႈမေႃလဵဝ်
 10. ၸဝ်ႈၸရေးဝိလိၼ်ႇတ (ဝၢၼ်ႈၶႃႇ၊ၵျွၵ်ႉမႄး) − ထမ်းၸဝ်ႈသမ်ႇပိၼ်ႇတၼ တီႇပၵဝတ်ႉထု
 11. ၸဝ်ႈၸရေးပၢၼ်းဢွင်ႇ (ပွၵ်ႉၵဝ်ႈ၊တၢင်ႉယၢၼ်း) − လိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇ ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈၸဝ်ႈ ၵႃႇလိတႃႇသ
 12. ၸဝ်ႈၸရေးတၢၼ်းၺုၼ်ႉ (ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈဝူတ်ႈလေးတေႃႇသိပ်းသွင်/ တွၼ်ႈတွႆးသွင်
 13. ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ (ၵျွင်းသၢႆလေး ၽၢႆႇတူၵ်း၊ ထုင်းပူင်း) − 1) ဢွင်ႇပႅတ်ႇပိူင် 2) မၼိရတၼႃႇပုင်ႇၵျၢမ်း 3) ပတ်ႉၸေးသၢဝ်းသီႇ 4) ၸဝ်ႈႁုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း 5) လေႃးၵၼီႇတိ
 14. ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ (ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼႂ်းၽိုၼ်ထမ်းၼရသႃႇသၼႃႇ
 15. ၸဝ်ႈသြႃႇမုၼိၼ်ႇတ (ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ထုင်ႉပူင်း) − လွၼ်ႉၵႅၼ်ၼိူဝ်ႉထမ်းၼႂ်းလိၵ်ႈလူင် သတ်ႉတဝေႃးႁႃႇရ ၸၢင်ႉၸဵတ်းႁူဝ်ၸဵတ်းႁၢင်
 16. မေႃသွၼ်ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း) − ပိုၼ်းၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင်ၶိင်းၸဵၼ်ႈၶမ်းသႂ်
 17. ၸဝ်ႈၸရေးသၢင်ႇမွၵ်ႇသႅင် / ၸၢမ်ႇသႅင်၊ သႅင်ၵိုင်ႇမိူင်း၊ (မူႇၸေႈ) − ထမ်းၸဝ်ႈသေႃးတႃႇပၼ်ႇၼႄလႅင်း တွႆးၼိုင်ႈ လႄႈ တွႆးသွင်
 18. ၸဝ်ႈၸရေးၶိင်းမွၵ်ႉႁိူင်း / သၢင်ႇပဢွင်ႇ (ၼွင်သွင်၊ မိူင်းမၢဝ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈသုတ်ႉတ ၼၢင်းသိၼ်ႁွမ်
 19. စဝ်နွဲ့ကြံအောင် (မိုးကောင်း) – တိုင်းခမ်းတီးရိုးရာ မီးပုံစေတီလှူဒါန်းခြင်းအကြောင်း စာတမ်း
 20. စဝ်နွဲ့ကနောင် (ခမ်းတီးလုန်ဒေသ) – ဩသဓံတရားတော်မြတ်၏ အကျဉ်းချုပ် အကျိူးတရား ရလာဒ်များ 
 21. ၸဝ်ႈၸရေးသၢင်ႇယီႈၵႅင်း (မိူင်းမၢဝ်း) − ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင် ၸဝ်ႈၸရေးငိုၼ်းယွတ်ႈ မိူင်းယူႉ တူင်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ
 22. မႁႃႇမုင်ႉ မိူင်းၸေႈ (မႄႈသၢႆ၊ မိူင်းထႆး) − လိၵ်ႈလူင်လႄႈၾိင်ႈၵူၼ်းတႆး တႄႇၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်မႃးမိူဝ်ႈလႂ်?
 23. ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ (ၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ထုင်ႉပူင်း) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝေႃးႁႃႇရတႆး ၼႂ်းလိၵ်ႈလူင် မၼိရတၼႃႇပုင်ႇၵျၢမ်း
 24. ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ (ၵျွင်းတူၼ်ႈမူင်ႈ၊ ထုင်ႉပူင်း) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝေႃးႁႃႇရ ၼႂ်းလိၵ်ႈလူင် 1) ဢလွင်း သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ 2) ၵျၢမ်းၼႄတၢင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ
 25. ၸဝ်ႈသြႃႇဢႃႇၸႃႇရ (ၵျွင်းႁူဝ်ႁူၺ်ႈ၊ ႁူဝ်ပူင်း) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝေႃးႁႃႇရတႆး ၼႂ်းလိၵ်ႈလူင် ထမ်းၸဝ်ႈ တေႇသၼႃႇလင်ႇၵႃႇရ
 26. ၸဝ်ႈၸရေးဢွင်ႇႁၢၼ်ႇ (ထုင်ႉပူင်း) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼိူဝ်ႉတြႃး ၼႂ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈသီႇဝလိ
 27. ၸဝ်ႈၸရေးသုၸိင်ႇတႃႇ (ပွၵ်ႉ4၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်) − ထမ်းၸဝ်ႈသမ်ႇၽိင်ႇၼၵဝတ်ႉထု
 28. ၸဝ်ႈသြႃႇၵႃႇလိၼ်ႇတႃႇၽိပႃႇလ (မိူင်းၵၢဝ်) − ထမ်းၸဝ်ႈၵမ်ႇၽႃႇမူႇလ သသိင်ႇၸရႅၵ်ႈမျၢတ်ႈၸု ၵျၢမ်းပွင်း
 29. ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတထၸ (ၵျွင်းၶမ်းသႃႇ၊ သႅၼ်ဝီ) − လိၵ်ႈၸဝ်ႈဝိသုတ်ႉထိ 7 ပႃးလႄႈၺၢၼ်ႇၸႅၼ်ႇ 16
 30. ၸဝ်ႈၸရေးဝိလိင်ႇ/ သၢင်ႇလူၼ်း (မိူင်းႁႅင်း၊ မိူင်းယႆ) − ထမ်းၸဝ်ႈဢၽိထမ်ႇမႃႇပိတၵၢတ်ႈ
 31. ၸဝ်ႈၸရေးၸၢမ်ႇဢေး (ပွၵ်ႉ1၊ သႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈပတိပတႃႇပၵႃႇသၼီႇၵျၢမ်း
 32. ၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸေႇယ (ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼမၵ်ႉၵတီႇပၼီႇ
 33. ၸဝ်ႈၸရေးသၢင်ႇမျႃႉ (ၼႃးၵူင်း၊ လၢင်းၶိူဝ်း) − လိၵ်ႈၸဝ်ႈမႁႃႇသတိပထၢၼ်ႇ 2 မူႇ
 34. ၸဝ်ႈၸရေးလႅင်းၸိုၼ်ႈ (ၼႃးလွႆ၊ လၢင်းၶိူဝ်း) − မေႃလိၵ်ႈလူင် ဢၼ်ၶႃႈႁူႉႁၼ်
 35. ၸဝ်ႈၸရေးပူႇၵျွင်းဢေႃး (မိူင်းယႆ) − ထမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼဢယေး သထေးသၵ်ႈသေႇ
 36. ၸဝ်ႈၸရေးၵွၼ်းတိင်ႇၺ (ၼႃးသေႃႉ၊ သႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈသေႃးတႃႇပၼ်ႇၼႄလႅင်း တွႆးၼိုင်ႈ
 37. ၸဝ်ႈၸရေးလႃႉထုၼ်း ႁွင်ႉ ၸရေးၵမ်ႉၶိူဝ်း (ၵဵင်းတုင်) − တေႇဝပုၵ်ႉသႃႇ (ၶေႃႈထၢမ်ၶုၼ်ၽီ)
 38. ၸဝ်ႈၸရေးသၢင်ႇသၢမ် (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈဝိပတ်ႉသၼႃႇၽွႆႉ
 39. ၸဝ်ႈၸရေးသၢင်ႇသိင်း (မိူင်းပွၼ်) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝေႃးႁႃႇရတႆး ၼႂ်းလိၵ်ႈလူင်
 40. ၸဝ်ႈၸရေးပၢၼ်းၺုၼ်ႉ (ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး) − ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၼၼ်ႇတထၸ လႄႈ ၸဝ်ႈၵေႃးလိယ ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၵေႃးလီႇပၢၼ်မႂ်ႇ
 41. ၸဝ်ႈၸရေးသၢင်ႇပဢူး ႁွင်ႉ မၢဝ်းၶမ်းလၢၵ်ႇ (ၼမ်ႉၶမ်း) − လိၵ်ႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶိင်းလူင် ၸဵၼ်ႈၶမ်းသႂ် ပၼ်မႃးထုင်ႉမၢဝ်း
 42. ၸဝ်ႈၸရေးၸၢႆးဢၢႆႈၶမ်း ႁွင်ႉ သၢင်ႇသၢမ် (ၼမ်ႉၶမ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈဢၼိတ်ႉၸသၽေႃး/ ၸဝ်ႈၵေႃးလီႇ မိူင်းပၼ်ႇ တႅမ်ႈ
 43. ၸဝ်ႈၸရေးၸၢႆးဢၢႆႈမူၼ်ႇ (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း) − လွၼ်ႉမွၼ်းဝိပတ်ႉသၼႃႇ
 44. ၸဝ်ႈၸရေးသႅင်ႁိူင်း လႃႉတဵင်း (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈသမ်ႇမႃႇပတိပတႃႇၼယ
 45. ၸဝ်ႈၸရေးမၢဝ်းၶမ်း (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း) − ၼမ်ႉမေႃႉၶုမ်သႂ် တဵၵ်းၵိၼ်ႁင်းမၼ်းႁင်းၽႂ်
 46. ၸဝ်ႈၸရေးတေႃးၼ (ပွၵ်ႉပေႃႈမိူင်း၊ မိူင်းၼၢႆး) − လိၵ်ႈတြႃးၸဝ်ႈ ၵူဝ်ႇၸႃးသၵ်ႈသေႇ
 47. ၸဝ်ႈၸရေးၶိင်းသွႆႈၶမ်း သၢင်ႇၺုၼ်ႉ (မိူင်းမၢဝ်း) − ပိုၼ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇလူင်ၵျွင်းၼွၵ်ႈ၊ မၢၼ်ႈဢၢႆႇလူင်၊ မိူင်းမၢဝ်း
 48. ၸဝ်ႈၸရေးၵျေႃႇလုၼ်း (ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈထမ်ႇမဝၢတ်ႈ တွႆးငဝ်ႈ
 49. ဉီးညွန့်မောင် B.A., Dip Lib. (ရန်ကုန်) – ပေစာများ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း
 50. ၸဝ်ႈၸရေးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ (ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈၸႃႇတိၽဝ သင်ႉဝေႇၵဝုတ်ႉထု

ၽိုၼ်ဢိင်
ပပ်ႉၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 = Collection of research papers, the 3rd Lik Loung Conference, 2015 = တတိယအကြိမ် ရှမ်ပုရပိုက်စာပေ ကွန်ဖရင့် စာတမ်းများ/ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ/ 27−31 December 2015 (ပီတႆး ႁႆးသီ− 2110)

%d bloggers like this: