ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇလိၵ်ႈလူင်

သဵၼ်ႈမၢႆလိၵ်ႈလူင်

ဢဝ်လွၵ်းပိူင်တႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလိၵ်ႈလူင်

ထွမ်ႇလိၵ်ႈလူင်

ထွမ်ႇလိၵ်ႈလူင်ဢဝ်တၢင်းႁူႉ

%d bloggers like this: