သဵၼ်ႈမၢႆလိၵ်ႈလူင်

လိၵ်ႈလူင်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၽိုၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈလူင်တင်းၼမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်လၢႆလၢႆတီႈ မွပ်ႈတၢၼ်းထိုင်ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလူင်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းယဝ်ႉ​​တေႃႇထိုင်လိူၼ်​​မေႇ ပီ 2020 ၼႆႉ ပပ်ႉလိၵ်ႈလူင်တင်းသဵင်ႈ မီး 500 ပၢႆယဝ်ႉ​​ဢေႃႈ။ ၼဵၵ်းလူတ်ႇဢဝ်ၽိုၼ်သဵၼ်ႈမၢႆလိၵ်ႈလူင် SSBU တီႈၼႆႈ Download a PDF version of the SSBU’s Lik Loung List here.

လိၵ်ႈပဵၼ်သၢႆလႅင်း

တၢင်းႁူႉၼႂ်းလိၵ်ႈလူင်သတိပထၢၼ်ႇတြႃး ႁူဝ်​​ၶေႃႈတြႃးထမ်းၸဝ်ႈၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈ – သတိပထၢၼ်ႇဝတ်ႉထု တီႈမီးလိၵ်ႈလူင် – ဝတ်ႉတိယသထၢၼ် မႄႈတႅင် ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ပီတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ – ပီသႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈ 2427 / ပီ​​ၵေႃးၸႃႇ 1245 (မွၵ်ႈပီၶရိတ်ႉ 1883) ပီၶိုၼ်းထုတ်ႇၵူးဢွၵ်ႇၽိုၼ်ၼႆႉ – ပီသႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈ 2444 / ပီ​​ၵေႃးၸႃႇ 1262 (မွၵ်ႈပီၶရိတ်ႉ 1900) ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ – သၢင်ႇၼွႆႇၶဝ်ၸဝ်ႈၽူဝ်မေး ပပ်ႉၽိုၼ်သတိပထၢၼ်ႇဝတ်ႉထု ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉတိယသထၢၼ် ဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈထႆႇပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႇၵီႇတိူဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈပီ 2005 ​​သေ တိုၵ်ႉသွၵ်ႈလူတူၺ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢိတ်းဢွတ်း။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတႃႇၽိုၼ်တြႃး ႁူဝ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၸမ် 270 ၶႅပ်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ ​​တေမႄးထတ်းတတ်းလီလီ​​သေ ​​တေႃႇၸပ်းၵၼ်ပဵၼ်ပပ်ႉတီႇၵီႇတိူဝ်ႇ(PDF)ၼႆယူႇ။ သင်ဝႃႈၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ႁၼ်မႅၼ်ႈထမ်းတြႃးႁူဝ်ၼႆႉ မီးဝႆႉတၢင်ႇတီႈၸိုင် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလီတိတ်း​​တေႃႇၵၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်ယူႇ ၼႆ​​ဢေႃႈ။Continue reading “လိၵ်ႈပဵၼ်သၢႆလႅင်း”