သဵၼ်ႈမၢႆလိၵ်ႈလူင်

လိၵ်ႈလူင်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး

ၽိုၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈလူင်တင်းၼမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်လၢႆလၢႆတီႈ မွပ်ႈတၢၼ်းထိုင်ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလူင်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းယဝ်ႉ​​တေႃႇထိုင်လိူၼ်​​မေႇ ပီ 2020 ၼႆႉ ပပ်ႉလိၵ်ႈလူင်တင်းသဵင်ႈ မီး 500 ပၢႆယဝ်ႉ​​ဢေႃႈ။

ၼဵၵ်းလူတ်ႇဢဝ်ၽိုၼ်သဵၼ်ႈမၢႆလိၵ်ႈလူင် SSBU တီႈၼႆႈ Download a PDF version of the SSBU’s Lik Loung List here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: