ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်

ၶုတ်းသႅင်ၶုတ်းၼႂ်းလိၵ်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ 2013 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃမိ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶလႄႈ ၸဝ်ႈၸ​​ရေးၶဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢၼ် ဢွင်ႇ​​မျေႇၽုင်ႇသႃႇ ၵျွင်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်းၼၼ်ႉ​​သေ ႁူဝ်​​ၶေႃႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင်ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉၼႆႉ​​ၵေႃႈ သႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ၶုတ်းသႅင်ၶုတ်းၼႂ်းလိၵ်ႈ” ပွင်ႇဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉသွၵ်ႈႁႃတၢင်းႁူႉၼႂ်းလိၵ်ႈလူင် ဢၼ်မီးၵႃႈ ၶၼ်ယႂ်ႇလူင် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉ ႁူဝ်လွႆ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2014၊ ႁဵတ်းႁွမ်းၵၼ်တင်းပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉႁူင်းထမ်းလူင် တီႈဝတ်ႉႁူဝ်လွႆ၊ ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇၸႃႇတိၸဝ်ႈၶူး လူင်​​သေ သမ်ႉမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈဢႃႇယုၸဝ်ႈ ႁဝ်းလႆႈႁႃႈသိပ်းပီတဵမ်လႄႈ  ပဵၼ်ပႃးပၢင်ပွႆးႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီ လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပီၵွၼ်းၶမ်းလႂ်လႄႈ ပဵၼ်ပွႆးယႂ်ႇလူင် ၵိုၼ်းတႄႉၵိုၼ်းဝႃႈယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ႁဵတ်းတီႈၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2015၊

ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသီႇ ႁဵတ်းတီႈၵျွင်းၵျိၼ်း​​တေႃႇယၢၼ်ႇ(ၵျွင်းပုတ်ႉထၶွင်ၸၢဝ်းၶႄႇ) တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ(မၼ်းတ​​လေး) ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2016၊

ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႃႈ ႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉပိတၵတ်ႈ(ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး) လႄႈတီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇ​​တေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2017၊

ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်ပွၵ်ႈၵမ်းႁူၵ်း ႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်(ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ မေႇမျဵဝ်ႉ) ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018။

တင်ႈတႄႇပီ2013မႃး​​သေ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၽၢႆႇႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်း လိၵ်ႈၵဝ်ႇလိၵ်ႈမွၼ် ဢိၵ်ႇၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းလွင်ႈလိၵ်ႈလူင် ဢၼ်ၶူး​​မေႃလိၵ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶိုပ်ႈ ၼႃႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းမႃးၼမ်တႄႉတႄႉ။ ၽွင်းၶၢဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉၼၼ်ႉ လိူဝ်သေမၢႆ ၶပ်ႉလူၼႄၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉယဝ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈပၢင်ၽိုၵ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင် ပၢင်ၽိုၵ်းႁဵတ်းသဵၼ်ႈမႆၢ လိၵ်ႈလူင် လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉမူႇၸုမ်းတႆးလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလ်ႂယဝ်ႉ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: